Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt
Profesor Informatyki, Senator RP, prof. Kazimierz Wiatr, naukowiec i wynalazca, wyjaśnia słuchaczom małopolskiego Radia RDN tajniki nauki, w cyklicznych cotygodniowych audycjach pod nazwą Komputerowy Człowiek. W audycjach przybliża zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, co czeka nas w przyszłości, czy człowiek na stałe będzie połączony z komputerem, oraz o innych ciekawych zagadnieniach.

więcej...

Studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH ukończył w roku 1980 z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie jest profesorem zwyczajnym na AGH oraz Dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET i Przewodniczącym ogólnopolskiej Rady Konsorcjum PIONIER - Polski Internet Optyczny.

więcej...

Wieloletni drużynowy 33 KDH. Współtwórca niezależnego ruchu harcerskiego oraz Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy. W stanie wojennym i później w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Współorganizator ZHR. Za pracę niepodległościową otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

więcej...

Autor wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży (m. in. Ład, Tygodnik Powszechny, Bratnie Słowo, Czuwajmy, Kwartalnik Historyczny ZHR), wygłaszał wiele referatów o wychowaniu na konferencjach metodycznych, historycznych i naukowych

więcej...

Senator RP, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Przewodniczący Senackiego zespołu do spraw wychowania młodego pokolenia oraz Przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i poza granicami kraju

więcej...

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. W statutowych celach Towarzystwa zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, działalność popularyzatorską oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom, także poprzez włączenie ich w badania naukowe

więcej...

Tarnów był pierwszym miastem w Polsce, które w roku 1918 uzyskało niepodległość. Dziś to ważna dla miasta i jego mieszkańców rocznica. Tarnów jest uroczyście dekorowany flagami, o rocznicy pamiętamy niosąc znicze pod Grób Nieznanego Żołnierza

więcej...

Senacki Zespół do spraw Wychowania Młodego Pokolenia zawiązano w celu podejmowania działań na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Do zadań Zespołu należy w szczególności inicjowanie dyskusji na temat ważnych spraw młodego pokolenia

więcej...

Parlamentarny Zespół do spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju ma na celu wspieranie wychowania w organizacjach harcerskich oraz wspierania harcerstwa poza Polską, w tym ZHP pgk, Harcerstwo Polskie na Ukrainie, ZHP na Litwie, Hufce Harcerstwa Polskiego na Łotwie, Społeczne Zjednoczenie Harcerstwo na Białorusi

więcej...
Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018