Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Dorobek dydaktyczny

Nowoopracowane i wprowadzone przedmioty nauczania

Opracował i wdrożył następujące nowe przedmioty nauczania:

Akceleracja obliczeń w systemach rekonfigurowalnych dla II roku kierunku Elektronika na studiach doktoranckich, w wymiarze 30 godzin wykładu

Opracował program wykładu i materiały pomocnicze przedmiotu obejmujące zagadnienia akceleracji obliczeń metodami sprzętowymi w przetwarzaniu dużych ilości danych, na przykładzie danych wizyjnych i innych podobnie zorganizowanych. W szczególności prezentowane są specjalizowane procesory sprzętowe implementowane w układach programowalnych FPGA oraz ich parametry czasowe. Przedstawiane jest zagadnienie parametryzacji implementacji w FPGA, uwzględniającej kompromis pomiędzy parametrami czasowymi a zużywanymi zasobami logicznymi. Omawiane są także zagadnienia optymalizacji implementacji oraz systemy dedykowane użytkownikowi CCM. Rozważania zamyka prezentacja układów FPGA dynamicznie rekonfigurowalnych i efektywność obliczeniowa ich stosowania. W wykładzie zawarto także zagadnienia projektowania systemów metodą Hardware/Software CoDesign i integracja systemów cyfrowych SoC.

Sprzętowe implementacje algorytmów dla V roku kierunku Elektronika, Specjalności: Aparatura Elektroniczna oraz Automatyka i Aparatura Medyczna w wymiarze 30 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium

Opracował program wykładu i pomoce wizualne, opracował program i koncepcję modeli dydaktycznych opartych na układach programowalnych FPGA firmy Xilinx o wielkich pojemnościach (układy XC4010 i XC4020 o pojemnościach 10 i 20 tysięcy bramek), w których studenci implementować będą różnego typu procesory specjalizowane. Wyposażenie modeli w interface PCI i przetwornik wizyjny A/C współpracujący z kamerą, umożliwią bezpośrednią weryfikację na ekranie monitora efektów pracy procesorów specjalizowanych, opracowywanych przez studentów w ramach laboratorium i przeznaczonych dla systemów wizyjnych.

Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych dla V roku kierunku Elektronika, Specjalność: Aparatura Elektroniczna w wymiarze 30 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

Opracował program wykładu, pomoce wizualne, opracował program i instrukcje dla laboratorium oraz wykonał szereg modeli dydaktycznych (analizatory stanów logicznych, emulatory pamięci i mikroprocesorów, analizatory sygnatur, interface'y uruchomieniowo-testujące, moduły testujące sprzęg JTAG i układy serii SCOPE.

Programowalne układy logiczne dla IV roku kierunku Elektronika, Specjalności: Aparatura Elektroniczna oraz Automatyka i Aparatura Medyczna w wymiarze 30 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

Opracował program wykładu, pomoce multimedialne i wizualne, opracował program i instrukcje dla laboratorium oraz wykonał modele dydaktyczne oparte na koncepcji modułowej, przeznaczonej do rozbudowy sprzętowej przez studentów na bazie standaryzowanego złącza, zawierającego wyprowadzenia układu programowalnego XC3020 firmy Xilinx (każda 2-osobowa grupa studentów opracowuje, uruchamia i testuje inny projekt).

Elektronika cyfrowa dla II roku kierunku Informatyka, w wymiarze 30 godzin wykładu, 30 godzin laboratorium i 30 godzin projektu.

Opracował program wykładu, pomoce multimedialne i wizualne, opracował program i instrukcje dla laboratorium oraz wykonał niektóre modele dydaktyczne do laboratorium, obejmującego standardowe układy cyfrowe. Projekt realizowano w oparciu o moduł z układem programowalnym XC3020 firmy Xilinx, współpracujący z modułem wejścia-wyjścia zawierającym szereg przycisków, przełączników i wyświetlaczy.

Laboratorium problemowe i dyplomowe dla V roku kierunku Elektronika, Specjalność: Aparatura Elektroniczna w wymiarze 45 godzin laboratorium i 30 godzin seminarium. Zorganizował laboratorium wyposażone w systemy mikroprocesorowe zbudowane w oparciu o magistralę VME, mikroprocesory firmy Motorola oraz systemy operacyjne czasu rzeczywistego OS-9. W ramach laboratorium są uruchamiane i testowane m
oduły sprzętowe współpracujące z magistralą VME i systemem operacyjnym OS-9.

Działalność międzynarodowa związana z działalnością dydaktyczną:

Kierował w Katedrze Elektroniki AGH programem TEMPUS JEP-07648-94 pt. "Courseware-Oriented Higher Education Restructuring in Electronics and Computer Engineering - COHERENCE", realizowanym w latach 1994-1997 i skupiającym szereg ośrodków akademickich z Polski, Wielkiej Brytanii i Portugalii: University of Bristol (UK), Politechnika Warszawska (PL), Politechnika Wrocławska (PL), Politechnika Zielonogórska (PL), Politechnika Gdańska (PL), Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków (PL), University of Aveiro (P), University of Minho, Braga (P), UMIST (UK), University of Kent (UK), University of Huddersfield (UK), University of Manchester (UK), University of Newcastle (UK), University College of North Wales (UK), University College of Swansea (UK).
W ramach prac prowadzonych w projekcie zostały opracowane stanowiska dydaktyczne dla samodzielnej pracy studentów. Stanowiska te, opracowane dla środowiska Windows, obejmują szereg szczegółowych tematów z zakresu elektroniki i techniki komputerowej. W Katedrze Elektroniki AGH opracowano nowe stanowiska dydaktyczne obejmujące zagadnienia z przetwarzania obrazów i techniki mikroprocesorowej.
W ramach projektu odbyło się szereg wyjazdów studenckich i pracowniczych. Na uwagę zasługuje wyjazd z Katedry Elektroniki AGH 4 studentów (moich dyplomantów - Przemysław Bazarnik, Ernest Jamro, Jerzy Klęk, Leszek Mencnarowski) na roczne staże studenckie (2 na University of Manchester, University College of Swansea, University of Huddersield), w trakcie których zdobyli oni dyplomy Master of Philosophy.


Opracowane materiały dydaktyczne
 1. Wiatr K., Rajda P.: Moduł do testowania sprzęgu JTAG. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1993

 2. Wiatr K.: Emulator pamięci RAM - EPROM. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1993

 3. Wiatr K.: Interface uruchomieniowo-testujący dla magistrali Multibus. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1993

 4. Wiatr K.: Konsola testująca dla magistrali Multibus. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1993

 5. Wiatr K.: Analizator stanów logicznych. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1994

 6. Wiatr K.: Podstawowe bramki logiczne. Instrukcja do laboratorium: Technika cyfrowa dla kierunku Informatyka, Kraków, AGH 1995

 7. Wiatr K.: Przerzutniki monostabilne. Instrukcja do laboratorium: Technika Cyfrowa dla kierunku Informatyka, Kraków, AGH 1995

 8. Wiatr K.: Analizator sygnatur z programowanymi układami wejściowymi. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1996

 9. Wiatr K.: Emulator software'owo - hardware'owy mikroprocesora Z80. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1996

 10. Wiatr K.: Emulator mikrokontrolera 8051. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1996

 11. Wiatr K., Russek P.: Memory hierarchy. Multimedialna lekcja komputerowa, TEMPUS JEP 07648-94, Bristol-Warszawa-Kraków, University of Bristol 1997

 12. Wiatr K.: środowisko uruchomieniowo-testujące mikroprocesorowych systemów magistralowych i oprogramowania użytkowego o podwyższonej niezawodności. Instrukcja do laboratorium: Testowanie i niezawodność specjalizowanych układów programowalnych i mikroprocesorowych, Kraków, AGH 1998

 13. Wiatr K.: Testowanie i niezawodność systemów cyfrowych. Program przedmiotu. Kraków, AGH 2000

 14. Wiatr K.: Sprzętowa implementacja algorytmów. Program przedmiotu. Kraków, AGH 2000

 15. Kos A., Wiatr K., Jamro E.: Projektowanie cyfrowych systemów w technice PLD i VLSI. Program przedmiotu. Kraków, AGH 2000

 16. Wiatr K.: Testing and Reliability of Digital Systems. Program przedmiotu. Kraków, AGH 2000

 17. Wiatr K.: Hardware Implementation of Algorithms. Program przedmiotu. Kraków, AGH 2000

 18. Kos A., Wiatr K., Jamro E.: Design of Digital Systems Employing PLDs and VLSIs. Program przedmiotu. Kraków, AGH 2000


www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018