Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Powstało Tarnowskie Towarzystwo Naukowe

Rozmowa z profesorem Kazimierzem Wiatrem, Senatorem RP, współinicjatorem powstania TTN

GK: W ostatnich dniach powstało Tarnowskie Towarzystwo Naukowe. Jaki cel tego przedsięwzięcia?

KW: Od kilkunastu miesięcy realizujemy duże przedsięwzięcie, mające na celu doprowadzenie do powstania Akademii Tarnowskiej. Uczelnia ta ma powstać w wyniku połączenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Papieskiej Akademii Teologicznej, Wydział Teologiczny - Sekcja w Tarnowie. Akademia ma posiadać prawa do nadawania stopnia zawodowego licencjata, inżyniera i magistra oraz stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach naukowych. Aby to się stało należy zbudować w Tarnowie w miarę mocne i prężne środowisko akademickie, prowadzące badania naukowe. Wspieranie tych działań to jeden z podstawowych celów działalności Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

GK: Jakie są inne cele Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego?

KW: Równie ważnym celem jest stworzenie pomostu pomiędzy miastem i Ziemią Tarnowską a Akademią i środowiskiem naukowym. Dlatego współtwórcą Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego jest obok mnie także Pan Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała. Mamy świadomość, że powstanie Akademii Tarnowskiej będzie miało ogromny wpływ na życie gospodarcze, kulturalne i społeczne miasta i okolic. Trudno jednoznacznie ocenić co jest ważniejsze: czy fakt, że młodzież będzie mogła zdobyć stopień zawodowy magistra w Tarnowie, czy też właśnie ten wpływ na wszystkie pozostałe obszary życia. Obecnie już od siedmiu lat tkwimy w XXI wieku, w czasie budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Trudno sobie wyobrazić dynamiczny rozwój takiego społeczeństwa bez wiedzy i środowiska naukowego. Tak zatem Towarzystwo ma być pomostem między miastem a Akademią, ma wprowadzać mieszkańców w najnowsze tematy badań i ma uświadamiać naukowcom, co miastu jest potrzebne, ma te potrzeby nazywać - co nie zawsze jest takie łatwe. Już ustaliliśmy, że w poniedziałki w Sali Lustrzanej na Wałowej przynajmniej jeden raz na kwartał Tarnowskie Towarzystwo Naukowe będzie organizowało otwarte odczyty dla mieszkańców.

GK: Jakie jeszcze inne formy aktywności są planowane?

KW: Gdyby udało się zrealizować to co już wymieniłem, to byłoby bardzo dużo. Ale plany są nieco szersze. Planujemy wydawać periodyk. Liczymy w tym zakresie na pomoc finansową miasta, co przy zaangażowaniu Pana Prezydenta Ścigały w to przedsięwzięcie wydaje się całkiem realne. Chcemy, aby przynajmniej dwa razy w roku ukazywało się czasopismo prezentujące dorobek tarnowskich naukowców. Już namawiam Panie i Panów Profesorów, aby w pierwszych kilku numerach umieścić opracowania monograficzne, prezentujące przekrojowo tematykę i wyniki badań członków Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

GK: Kto może zostać członkiem Towarzystwa?

KW: Pierwotnie planowaliśmy, aby członkami zwyczajnymi Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego były osoby przynajmniej ze stopniem naukowym doktora. Jednak po dyskusji na zebraniu założycielskim przeformułowaliśmy ten zapis Statutu, rozszerzając tę kategorię członkostwa także na osoby posiadające udokumentowany dorobek naukowy, na przykład publikacje, patenty lub inne wyniki badań. Ponadto jest kategoria członków wspierających, którymi mogą być zarówno konkretne osoby lub osoby prawne. Zależy nam na tym, aby wokół Towarzystwa skupił się ruch społeczny, grupujący tych wszystkich, którym nie obojętne jest powstanie i funkcjonowanie Akademii Tarnowskiej i całego środowiska akademickiego Tarnowa.

GK: Czy Akademia Tarnowska skupi wysiłki wszystkich uczelni tarnowskich?

KW: Jak już mówiłem, Akademia Tarnowska ma powstać w wyniku połączenia środowisk Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Papieskiej Akademii Teologicznej, Wydział Teologiczny - Sekcja w Tarnowie. Funkcjonujące w Tarnowie uczelnie niepubliczne zachowają swoją pełną odrębność, natomiast Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powinno stać się forum, na którym spotykać się będą przedstawiciele wszystkich szkół wyższych Tarnowa. Pod pojęciem spotykania się rozumiem nie tylko przebywanie w swoim towarzystwie, ale przede wszystkim wymianę myśli i doświadczeń, być może podejmowanie wspólnych przedsięwzięć - w tym badawczych. Dlatego na zebranie założycielskie zaprosiliśmy przede wszystkim rektorów i prorektorów wszystkich tarnowskich uczelni.

GK: Czekamy zatem na dalsze wiadomości o losach i przedsięwzięciach Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

KW: Mamy nadzieję, że podejmowane działania związane z rejestracją Towarzystwa przez wyłoniony tymczasowy Zarząd nie przysłonią bieżącej aktywności. Należy dodać, że już na spotkaniu założycielskim Towarzystwa miało miejsce wydarzenie merytoryczne, bowiem nie można w gronie naukowców mówić wyłącznie o Statucie i innych sprawach organizacyjnych. Ksiądz dr Bogusław Wójcik przestawił bardzo interesujący referat zatytułowany "Bioetyka i tożsamość człowieka". To był bardzo ważny przyczynek do zilustrowania ciągle najbardziej wartościowych poszukiwań naukowych, powstających na styku dwóch dziedzin nauki - w tym przypadku etyki i współczesnej biologii, genetyki. Mamy taką nadzieję, że podejmowanie w Tarnowie takich unikatowych prac badawczych przysporzy nam wartościowych naukowców, publikacji i środków na badania - a stąd już tylko mały kroczek do Akademii Tarnowskiej. Mam jednak świadomość, że jest to zadanie niełatwe. Dlatego podejmujemy szereg działań wspierających. Do takich należy także Tarnowskie Towarzystwo Naukowe. Liczymy na ciepłe przyjęcie naszej aktywności przez mieszkańców Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej. Dziękuję bardzo.


Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018