Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt
Laureaci konkursu Perły Tarnowa za rok 2015
  ks. Krzysztof Kutek – absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Temat pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Żurka brzmi Ks. dr hab. Wojciech Kania – Życie i działalność duszpastersko-dydaktyczno-naukowa. Autor prezentuje jednego z najwybitniejszych polskich patrologów i omawia główne dziedziny jego działalności jako katechety, patrologa i duszpasterza. Zastosowanie metody krytycznej interpretacji Ÿródeł pozwoliło kompleksowo przedstawić postać ks. Wojciecha Kani. Tło historyczne pracy to czasy I Wojny światowej. W kolejnych obszernych rozdziałach pracy przedstawiono: biografię ks. Wojciecha Kani, jego posługę duszpasterską, pracę katechetyczną i akademicką, a także jego działalność naukową. Niniejsza praca jest pierwszym tak obszernym i kompleksowym opracowaniem na temat tej postaci. Na pracę składają się wywiady, informacje o wydarzeniach, sprawozdania z uroczystości, sympozjów i konferencji. Celem pracy było ukazanie piękna i bogactwa życia ks. Wojciecha Kani, który większość swojego życia spędził w Tarnowie.

  Karolina Kubala – absolwentka PWSZ w Tarnowie na Wydziale Humanistycznym. Tytuł pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem pani prof. Zofii Cygal-Krupy brzmi Analiza językowych i pozajęzykowych sposobów prowadzenia dialogu w porannej audycji telewizyjnej „Dzień dobry TVN”. Celem pracy było przeprowadzenie analizy komunikacji interpersonalnej w magazynie porannym „dzień dobry TVN”. Badając tekst mówiony autorka poszukiwała wyrażeń językowych przekraczających normy poprawności językowej oraz analizowała wypowiedzi mówione pod kątem leksyki. Materiał badawczy stanowią 32 filmy i ich transkrypcja. Analiza ukazuje zatarcie się granicy pomiędzy językiem oficjalnym a nieoficjalnym. Bardzo często w rozmowach używane są wyrazy potoczne, pomimo oficjalnego charakteru rozmowy. Stosowane są również zapożyczenia z języka angielskiego, niemieckiego czy z łaciny. W zależności od tematyki rozmów wykorzystywane są także różnorakie środki leksykalne - m.in.: homonimy, powiązania między tekstowe, nazwy własne, neologizmy, powiedzenia, profesjonalizmy, przysłowia, skróty i skrótowce, wulgaryzmy, zdrobnienia czy związki frazeologiczne. Autorka wylicza także liczne błędy popełniane przez rozmówców - np. błędy fleksyjne, stylistyczne i składniowe.

  Oliwia Polit – absolwentka PWSZ w Tarnowie na Wydziale Humanistycznym. Praca licencjacka pod tytułem Manipulacja i perswazja w języku sloganów reklamujących kosmetyki (na podstawie miesięcznika „Hebe” z 2014 roku) została napisana pod kierunkiem pani dr Małgorzaty Pachowicz. Autorka zainspirowana otaczającymi nas reklamami, postanowiła zbadać moc słów – sloganów reklamowych. Celem pracy było udowodnienie, że manipulacja i perswazja to nieodłączne elementy reklam, a także ukazanie językowych środków manipulacyjnych i perswazyjnych, które z premedytacją są wykorzystywane w sloganach reklamowych. Materiał badawczy to 110 sloganów – po 10 z każdego numeru (od 1 do 11). Analiza zebranego materiału wykazała, że twórcy sloganów reklamowych celowo posługują się środkami manipulacyjnymi i perswazyjnymi, zachęcając do skorzystania z oferty i nabycia produktu. Laureatka omawia czynniki, które mają wpływ na zapamiętanie reklamy przez odbiorców - np. wielkość czcionki, wykorzystanie wizerunku znanej osoby czy układ graficzny. Najważniejszym czynnikiem są jednak słowa. W zebranym materiale można dostrzec elementy językowej manipulacji, która jest celowym zabiegiem nadawcy komunikatu. Autorka zauważa, że obecnie tworzeniem reklam zajmuje się rzesza psychologów, socjologów i marketingowców. Warto więc przyjrzeć się technikom manipulacyjnym i perswazyjnym stosowanym tak powszechnie, by móc samodzielnie decydować, czy warto skorzystać z określonych ofert.

Laureaci konkursu Perły Tarnowa za rok 2014
  Beata Orłowska – absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska ze specjalnością animacja kultury oraz edukacja medialna i dziennikarska. Temat pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Okoniowej brzmi „Językowy obraz świata na podstawie inskrypcji nagrobnych z cmentarza parafialnego w Bobowej (1887-2013). Autorka na podstawie analizy inskrypcji nagrobnych próbuje zrekonstruować obraz świata XIX i XX w. Na tytułową analizę składa się analiza inskrypcji jako komunikatu, analiza stylistyczna inskrypcji oraz analiza onomastyczna. Podstawę pracy stanowi bogata dokumentacja fotograficzna inskrypcji, licząca 2322 inskrypcje z okresu od 1887 do 2013 roku. Dla wyodrębnionych okresów przeprowadzono analizę zjawisk, związanych z historią, socjologią oraz kulturą Bobowej. W głównej części pracy zawarto analizę i interpretację zebranego materiału. Przedstawiono także informacje o imionach i nazwiskach zmarłych, ich życiu oraz tradycjach mieszkańców. Zebrany materiał ukazał różnicę pomiędzy inskrypcją nagrobną i epitafium, przedstawił stosunek mieszkańców do zmarłych i cmentarza w poszczególnych okresach. Laureatka poprzez analizę materiału wykazała pewne cechy mentalności mieszkańców np. poczucie własnej wartości, religijność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, także lokalnej.

  Ilona Zemła – absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska ze specjalnością poradnictwo logopedyczne. Praca licencjacka, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Labochy, Sposoby budowania narracji u dzieci w wieku przedszkolnym. Celem pracy była analiza języka dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem używania przez nich środków językowych, sposobu tworzenia wypowiedzi oraz konstruowania zdań. W pracy opisano metodę zbierania materiału i jego selekcji wraz z krótką charakterystyką dzieci, które brały udział w badaniu. W pracy autorka analizuje narrację dziecięcych wypowiedzi, interpretuje bajki, opowieści z życia i opisywane przedmioty. Omawia także cechy języka dziecka, pojawiające się błędy językowe i składniowe. Do udziału w badaniach laureatka zaprosiła piętnaścioro dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat, z którymi przeprowadziła rozmowę składającą się z czterech głównych punktów: narracja, opis, definicja, rozmowa. Analiza wypowiedzi ukazała specyficzny sposób myślenia dziecka oraz ogromny wpływ środowiska w jakim dziecko się wychowuje.

Laureaci konkursu Perły Tarnowa za rok 2013
  Agnieszka Starzykiewicz – absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska. Temat pracy magisterskiej brzmi: Określenia przezwiskowe polskich celebrytów. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Dunaja. Praca podejmuje niezwykle interesujący temat określeń polskich celebrytów. Materiał badawczy pozyskany został z prasy, czasopism opiniotwórczych (m.in. Uważam Rze, Newsweek, Wprost) oraz magazynów kolorowych, tzw. tabloidów. Znaczna część pochodzi z portali społecznościowych i stron internetowych o charakterze rozrywkowo-plotkarskim. Autorka do pracy dołączyła słownik zawierający wszystkie zgromadzone określenia przezwiskowe polskich celebrytów, jego funkcje oraz krótkie wyjaśnienia motywacyjne. Zgromadzony materiał badawczy odzwierciedla współczesne tendencje nazewnicze, ukazując jednocześnie złożoność i różnorodność zjawiska współczesnego celebrytyzmu.

  Jerzy Krzysztof Spiewak - Sondej – absolwent WSB-NLU - Wydział Zamiejscowy w Tarnowie, kierunek zarządzanie. Temat pracy licencjackiej: Ocena sytuacji przedsiębiorstw sektora MSP z branży IT w Tarnowie. Opiekunem pracy był dr Przemysław Stach. Praca miała na celu przeanalizowanie i ocenę sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw działających na tarnowskim rynku. Dla potrzeb pracy zaprojektowano i przeprowadzono badania pozwalające określić obecną sytuację MSP branży IT w szeregu kategorii, co może stać się impulsem do działań, mających na celu poprawę ogólnych warunków prowadzenia lokalnej działalności gospodarczej. Praca ma służyć lepszemu poznaniu i zrozumieniu środowiska lokalnych przedsiębiorstw tarnowskich przez ukazanie barier ich rozwoju, analizę ich sytuacji oraz zwrócenie uwagi na ich związek z lokalnym rynkiem pracy.

  Joanna Prus – (nagroda dodatkowa) absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska. Praca magisterska Analiza wywiadów telewizyjnych Moniki Olejnik w „Kropce nad I” została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia. Podstawę źródłową pracy stanowi 10 wywiadów emitowanych w kanale telewizyjnym TVN24. Autorka analizuje stosunek prowadzącej do zaproszonych gości, metody zadawania pytań oraz atmosferę, jaka panuje pomiędzy rozmówcami. Laureatka odnajduje metody, jakie wykorzystuje dziennikarka w sposobie prowadzenia rozmowy. W kolejnych rozdziałach pracy przedstawiono główne elementy wywiadu telewizyjnego, jego strukturę, a także analizę zebranych wywiadów, w tym sposób ich przeprowadzania i dobór zaproszonych gości.

  Paulina Kawa – (nagroda dodatkowa) absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska. Temat pracy licencjackiej brzmi: Gry językowe w nagłówkach tekstów o modzie i urodzie (na wybranych przykładach z czasopisma „Cosmopolitan”). Praca napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Pachowicz, doc. PWSZ. Laureatka zaprezentowała w jaki sposób dziennikarze tworzą nagłówki by przyciągnąć uwagę czytelników. Posłużyła się licznymi nagłówkami artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Cosmopolitan w latach 2009-2011. Autorka wykazała, że dziennikarze posługują się grami językowymi, formą graficzną, foniczną, leksykalną oraz grami intertekstualnymi. Każda z tych gier wykorzystuje w inny sposób język i w inny sposób działa na odbiorcę. Niejednoznaczność i aluzyjność stanowią metodę pozyskania czytelnika, włączając go do aktywnego uczestnictwa.

Laureaci konkursu Perły Tarnowa za rok 2012
  Natalia Placek – absolwentka Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska z poradnictwem logopedycznym. Temat pracy, nagrodzonej w kategorii praca licencjacka, brzmi: Nazwiska i przezwiska mieszkańców Łęk Dolnych na tle innych zjawisk kulturowych. Głównym celem pracy było zebranie różnych przejawów kultury wiejskiej, które przetrwały po dzień dzisiejszy. Autorka zgromadziła zachowane w mowie w swojej miejscowości nazwiska, przezwiska i przydomki. Dodatkowo w pracy znajdują się teksty gwarowe, które ukazuję gwarę oraz dzieje wsi. Analiza materiału, pozwoliła wybrać najbardziej typowe nazwiska dla miejscowości Łęki Dolne, które zostały sklasyfikowane wg klasyfikacji Kazimierza Rymuta. W części teoretycznej, każdy może zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi onomastyki (dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych), a w szczególności antroponomastyki czyli nauki o osobowych nazwach własnych. Laureatka wskazuje, że w jej rodzinnej miejscowości, gwara zachowała się bardzo dobrze. Posługują się nią nie tylko dorośli, ludzie starsi ale także dzieci i młodzież. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem gwarowym jest proces labializacji czyli wymowa samogłoski o jako ło. Promotor pracy prof. dr hab. Janina Labocha.

  Dorota Długosz – absolwentka Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska. Temat pracy magisterskiej brzmi Tytuł prasowy – Analiza lingwistyczna. Na materiale wybranych artykułów Gazety Wyborczej z lat 2007-2010. Podstawę materiałową stanowi 380 tytułów zamieszczonych w „Gazecie Wyborczej”, należących do rubryki „Kraj”. Autorka spośród wszystkich zebranych tytułów, wybrała te najbardziej reprezentatywne, które mogła przypisać do obranej przez siebie klasyfikacji. Poza szczegółową analizą semantyczną i formalną zgromadzonego materiału zawarła także informacje teoretyczne dotyczące pojęcia tytułu, jego przynależności do kategorii onomastycznych, rodzajów i specyfiki tytułu oraz jego funkcji. We wstępie odnajdziemy również rozważania na temat współczesnej prasy polskiej. Przejrzystości całej pracy nadaje słownik zawierający alfabetyczny spis artykułów wraz z krótkim odniesieniem do ich zawartości. Autorka wspomina, iż głównym celem nagłówków prasowych jest zachęcenie czytelnika do zapoznania się z treścią artykułu. W tym celu dziennikarze wykorzystują formę foniczną, graficzną i leksykalną wyrazów oraz wiele innych środków perswazji z zakresu fonetyki, słowotwórstwa, składni, metaforyki oraz leksyki i składni. Praca zachęca do szerszego spojrzenia na obecny sposób tworzenia nagłówków prasowych. Promotor pracy prof. dr hab. Joanna Okoniowa.

  Janusz Bąk – laureat w kategorii praca doktorska, który rozprawę obronił na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie jest pracownikiem w WSB_NLU w Tarnowie. Tematem rozprawy jest "System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego". Głównym celem pracy jest synteza dorobku literatury zagranicznej i polskiej w zakresie wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji oraz przedstawienie koncepcji budowy i funkcjonowania systemu wczesnego rozpoznania na gruncie zarządzania strategicznego. Rozprawa o charakterze teoretyczno-empirycznym, ma za zadanie uporządkować wiedzę i zbudować teorię systemu wczesnego rozpoznania na gruncie zarządzania strategicznego. Autor zrealizował wszystkie sformułowane cele badawcze a także pozytywnie zweryfikował wszystkie postawione hipotezy. W swojej pracy przedstawił oryginalną koncepcje badawczą systemu wczesnego rozpoznania i ukazał go jako kluczowy instrument współczesnego zarządzania strategicznego. Analiza obecnego stanu realizacji i wykorzystania systemu wczesnego rozpoznania pozwoliły na sformułowanie zaleceń dla praktyki gospodarczej. Promotor pracy prof. dr hab. Adam Nalepka.

Laureaci konkursu Perły Tarnowa za rok 2011

  Katarzyna Nawrocka – absolwentka Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska. Temat pracy magisterskiej "Dziecko we współczesnej reklamie telewizyjnej". Autorka ukazała wizerunek dziecka we współczesnej reklamie telewizyjnej oraz dokonała analizy tekstów reklam telewizyjnych z udziałem dzieci. Bazą do analizy były reklamy telewizyjne, wyemitowane przez telewizje TVN, POLSAT oraz TVP1 w 2011 roku. Analizie poddano 200 reklam, w których występuje postać dziecka, bądź jego głos oraz 35 najbardziej reprezentatywnych w danym aspekcie tekstów. Poza szczegółową analizą zebranego materiału, zawarte zostały także informacje teoretyczne, dotyczące zarówno definicji reklamy, jej zarysu historycznego jak i warstwy brzmieniowej przekazu i języka użytego w reklamie. Autorka wskazuje, że współczesna reklama bardzo silnie wpływa na psychikę odbiorcy tym bardziej dziecka. "Reklama pokazuje świat taki, jakim powinien być, a nie taki jakim jest"- pisze. Fałszowanie rzeczywistości, stosowanie chwytów mających na celu zwabienie konsumenta, działania wykorzystujące komunikację perswazyjną, pobudzanie wyobraźni młodego odbiorcy do posiadania danej rzeczy za pomocą obrazu, stosowanie specyficznego wręcz magicznego słownictwa, to tylko niektóre z wniosków płynących z dokonanej w pracy analizy.

  Agnieszka Jasiak – absolwentka Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie, kierunek filologia polska. Temat pracy licencjackiej "Analiza nazw karczem, oberż i gospód w województwach małopolskim i podkarpackim". Praca ta, to nie tylko ciekawy przewodnik po lokalach gastronomicznych w naszym regionie, ale także baza danych o poszczególnych miejscach i terenach. Zebrany materiał jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Wśród nazw dominuje słownictwo onomastyczne czyli nazwy własne, a pośród nich antroponimy (m.in. imiona żeńskie, nazwiska), nazwy geograficzne, nazwy związków frazeologicznych. Przejrzystości pracy nadaje słowniczek, dołączony do pracy, w którym, w porządku chronologicznym, zamieszczono zgromadzone nazwy wraz z krótką analizą słowotwórczą. Autorka wskazuje, że nazwa ma pełnić zarówno funkcje reklamy (zachęca i kusi do odwiedzenia), ale także przekazuje niezbędne dla odbiorcy informacje, czyli co, w jaki sposób i gdzie jest serwowane. Nazwy karczem, oberż i gospód stwarzają interesującą charakterystykę świadomości społeczeństwa naszego regionu.

Laureaci konkursu Perły Tarnowa za rok 2010
  • Iwona Skowron
  • Grzegorz Satora
  • Dawid Wójcik
  Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu – NLU, kierunek zarządzanie. Temat zbiorczej pracy licencjackiej "Pomiar jakości życia w Tarnowie – w oparciu o subiektywną ocenę mieszkańców i analizę obiektywnych wskaźników". Praca ukazuje odczucia mieszkańców Tarnowa w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania miasta, które w największym stopniu oddziałują na postrzeganą jakość życia i skonfrontowanie tej oceny z obiektywnymi danymi statystycznymi. Przeprowadzone badania mogą być podstawą do wyznaczenia długofalowej strategii rozwoju miasta zgodnego z oczekiwaniami jego mieszkańców. Praca została podzielona na cztery części. W jednej z nich dokonano charakterystyki miasta Tarnowa, jego położenia, historii oraz sytuacji demograficznej i gospodarczej. Autorzy wykazują, że wszystkie te czynniki mają bezpośredni oraz pośredni wpływ na opinie mieszkańców w poszczególnych dziedzinach. W kolejnej części, badaniom poddano opinie mieszkańców dotyczace: możliwości zarobkowania i realizacji zawodowych aspiracji, poczuciu bezpieczeństwa, ocenie dostępności i poziomu jakości świadczeń opieki zdrowotnej, różnorodności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, komunikacji, socjalnym wsparciu, czystości i estetyce oraz możliwości spędzania wolnego czasu w Tarnowie. Praca ta to także cenna wskazówka dla potencjalnych dalszych badań w przyszłości.


Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018