Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Parlamentarny Zespół do spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami KrajuZespół został utworzony w VII kadencji 18 grudnia 2007 roku w celu podejmowania działań na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży, prowadzonego w ramach organizacji harcerskich w Polsce oraz wspierania harcerstwa poza Polską. Zespół liczył 7 posłów i 5 senatorów, jego przewodniczącym został senator Kazimierz Wiatr.

Zespół organizował obchody Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich (uchwała Senatu z dnia 7 lutego 2008 r.) oraz omawiał inicjatywę uchwalenia Ustawy o ruchu harcerskim.

Z inicjatywy przewodniczącego zespołu, senatora Kazimierza Wiatra, Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, w maju 2008 roku, w Gmachu Senatu odbyła się konferencja "Patriotyzm jutra, wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie". Konferencja była elementem obchodów Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich.

Kolejna konferencja odbyła się w Gmachu Senatu w listopadzie 2010 roku - z inicjatywy przewodniczącego zespołu, senatora Kazimierza Wiatra, Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Naczelnictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pod tytułem "Harcerstwo Niepokorne". Konferencja prezentowała dorobek Kręgów KIHAM w 30-lecie ich powstania.

Członkowie Zespołu dyskutowali na temat aktualnej sytuacji w harcerstwie oraz o patronacie prezydenta RP nad organizacjami harcerskimi. Gościli przedstawicieli władz wszystkich organizacji harcerskich, omówili prace nad statutem ZHP, jakie były prowadzone na zjeŸdzie. Dyskutowano też nad możliwością zmiany statusu prawnego chorągwi harcerskich, nadającej im charakter osoby prawnej. Zaprezentowano stan obecny, dokonania, cele i plany na przyszłość organizacji harcerskich. Omawiano tez warunki obozowania i przepisy Sanepid-u w tym zakresie.

Ważnym wątkiem podejmowanych tematów było 100-lecie harcerstwa. Wspierano podjęcie okolicznościowej uchwały Senatu RP z tej okazji, uczestniczono w rocznicowych zlotach i innych podejmowanych inicjatywach.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju w trakcie spotkania z władzami organizacji harcerskich z okazji uchwalenia przez Senat RP uchwały o 100-leciu Harcerstwa. 26 maja 2011 r.

Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju został reaktywowany w VIII kadencji 21 grudnia 2011 roku. Zespół liczył 2 senatorów i 5 posłów, jego przewodniczącym został ponownie senator Kazimierz Wiatr.

Członkowie prezydium zespołu podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim omówili sprawę przygotowywania projektu ustawy o harcerstwie, w kontekście możliwości funkcjonowania organizacji harcerskich w ramach ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o organizacjach pożytku publicznego. Zaproszeni zostali do wzięcia udziału w uroczystości objęcia patronatu Prezydenta RP nad polskim harcerstwem w dniu 25 maja 2012 roku oraz do wzięcia udziału w Forum Debaty Publicznej o przyszłości ruchu harcerskiego. Postanowiono monitorować zmiany w przepisach dotyczących harcerstwa.Podczas spotkania z Zawiszakami – harcerzami Szarych Szeregów. Przemawia phm Tymoteusz Duchowski ps. Motek. 7 listopada 2012 r.

Ponadto członkowie zespołu spotkali się z w Senacie z Zawiszakami, harcerzami Szarych Szeregów, biorącymi udział w przyjęciu przez Izbę uchwały upamiętniającej harcerzy – najmłodszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Członkowie zespołu potwierdzili stanowisko zespołu w sprawie szeroko dyskutowanej w mediach kwestii bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na Szaniec, że zasługi wojenne Szarych Szeregów są ogromne, a postawy moralne i społeczne harcerzy godne naśladowania. Dyskutowali o konieczności wsparcia projektu uchwały Senatu dotyczącej 100-lecia narodzin patrona harcerstwa bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, a także o przygotowywanym projekcie ustawy o harcerstwie. Ważnym etapem tych prac było wsparcie konferencji i wystawy, poświęcone patronowi harcerstwa, jakie odbyły się w Senacie.

Podczas konferencji i wystawy o bł. ks. phm. Stefanie Wincentym Frelichowskim. Pamiątkowe zdjęcie uczestników - w części środkowej: ks. bp Józef Guzek – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa, przewodniczący zespołu senator Kazimierz Wiatr. 6 grudnia 2013 r.
Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018