Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Dossier w pigułce

Data i miejsce urodzenia
 • 18 luty 1955 roku w Krakowie

  Wykształcenie
 • 2002 - tytuł profesora
 • 1999 - stopień doktora habilitowanego
 • 1987 - stopień doktora nauk technicznych
 • 1980 - dyplom magistra inżyniera


  Dyscyplina naukowa
 • informatyka
 • elektronika

  Specjalność naukowa

 • rekonfigurowalne systemy obliczeniowe,
 • komputerowe sterowanie procesami,
 • systemy wieloprocesorowe,
 • systemy wizyjne,
 • systemy cyfrowe,
 • układy programowalne

  Aktualnie pełnione ważniejsze funkcje
  Dorobek naukowy
  Dorobek badawczo-wdrożeniowy
  • 5 patentów
  • 26 wdrożeń komputeryzacji linii technologicznych w przemyśle maszynowym
  • 8 wdrożeń w innych obszarach badań i przemysłu
  Dorobek dydaktyczny
  • wypromował 8 doktorów
  • wypromował ponad 100 magistrów i inżynierów
  • opracował i wdrożył 6 nowoczesnych przedmiotów wraz z laboratoriami
  Działalność wychowawcza
  1. Ważniejsze działania
   • od 2005 Kapituła Krzyża Honorowego ZHR
   • 2006-2016 Komisja Harcmistrzowska
   • 2004-2006 Przewodniczący ZHR
   • 2002-2003 V-ce Przewodniczący ZHR
   • 1992-1994 V-ce Przewodniczący ZHR
   • 1989 Współzałożyciel ZHR
   • 1982-1989 Rada Krajowa Konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej
   • 1980-1982 Krajowa Rada Porozumienia KIHAM
   • 1972-1977 Drużynowy 33 KDH im. hm Jana Bytnara
  2. Ponadto
   • komendant wielu obozów harcerskich stałych pod namiotami i wędrownych
   • wykładowca i komendant kursów instruktorskich
   • autor wielu opracowań wewnętrznych i regulaminów metodycznych
   • inicjator i współorganizator duszpasterstwa harcerek i harcerzy
  Działalność społeczna
  1. Ważniejsze działania
   • 2004-2006 Rada przy Rzeczniku Praw Dziecka
   • 2001-2002 Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
   • 2001-2002 Zespół do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
   • 1998-2001 Radca Prezesa Rady Ministrów w zakresie edukacji i wychowania młodego pokolenia
   • 1998 Zespół do Spraw Opracowania Raportu o Sytuacji Polskich Rodzin
   • 1998-1999 Zespół do Spraw Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej Państwa
  2. Ponadto
   • autor wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży
   • wygłaszał wiele referatów o wychowaniu na konferencjach metodycznych, historycznych i naukowych
   • uczestniczył w pracach Komisji Senackich i Sejmowych zajmujących się problematyką młodzieżową
   • przedstawiał problemy młodzieży, harcerstwa i wychowania na forum Ministerstwa Edukacji Narodowej i w Sekretariacie Episkopatu Polski
   • opiniodawca wielu ustaw, rozporządzeń i programów rządowych dotyczących edukacji, wychowania i młodzieży
 • Ważniejsze wyróżnienia
  • 2002 Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę Sprzętowe implementacje algorytmów przetwarzania obrazów w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego
  • 2000 Medal Edukacji Narodowej
  • 1987 Nagroda NOT - II stopnia: za opracowanie: Hierarchiczny wielomikrokomputerowy system kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych
  • 1983 Nagroda Ministra II stopnia za działalność naukową za Przestrzennie rozdzielone systemy sterowania o konfiguracji wielo-mikroprocesorowej w zastosowaniu do automatyzacji procesów technologicznych
  • 1981 Nagroda Ministra III stopnia za działalność naukową za Opracowanie metod zastosowania mikroprocesorów oraz testowania systemów mikrokomputerowych sterujących procesy przemysłowe
  • 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za pracę niepodległościową nadany przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2006, 2010